-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32575 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

اينكه در قرآن گفته شده شيطان به خدا گفت چون من از آتشم و انسان از خاك هرگز بر انسان سجده نخواهم كرد شيطان در بارگاه خدا بود و سال ها به عبادت خدا مشغول بود اما به واسطه اين نافرمان? از درگاه خدا رانده شد و به بهشت آمد همانجا كه آدم و حوا بودند . و از خدا خواست كه تا قيامت به او مهلت بدهند تا در فريب بندگان خدا بكوشد . اگر آتش عنصر? ماد? است و طبق خواص ماده مكان وفضا اشغال م? كند بارگاه خدا چگونه جاي? است كه چيز? با خواص ماد? م? تواند آنجا باشد بايد خدا از جنس شيطان يا شبيه آن باشد كه شيطان بتواند پيش خدا باشد بعد به بهشت كه جايگاه? پايين تر است نزول كند فقط با فرض اينكه خدا ماد? باشد شيطان م? تواند در بارگاه خدا باشد .
سجده ملائكه و تمرد شيطان بحث? فن? دارد كه بايست? با تخصص كامل بدان نگريست ملائكه ا? كه انسان را سجده كردند عبارت از قوا? باطن? و ظاهر? عالم هستند كه در زندگ? و حيات انسان? دخيل اند و ل? شيطان سجده نكرد ، يعن? در مقابل انسان ايستاد و به گول زدن و ضلالت او همت گماشته است . و اين انسان است كه در اثر مقاومت در اين كشمكش و تضاد به رشد فوق العاده ا? م? رسد كه با اختيار انسان كامل ميشود و اگر اين مقاومت و اين گير و دار نبود انسان ثابت م? ماند . ما شيعيان با تعليم از فرمايشات حضرات معصومين يعن? چهارده معصوم عليهم السلام و آيات قرآن? كه تذكر دادم خداوند را در جائ? و مكان? محدود نم? دانيم و او را به زمان خاص? مقيد نم? كنيم و برا? او بدن? و دست و پائ? و ساق? و تخت و بارگاه? را قائل نيستيم بلكه اين مطالب تمام از ساحت دين مقدس اسلام عزيز بدور است خداوندي كه مكان آفرين است ، و زمان را خلق فرموده ، چطور مكان? و زمان? كه بعد خلق شده م? تواند جائ? برا? وجود حضرت باريتعال? باشد .مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.